STATUT WEJHEROWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§ 1

Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Towarzystwa jest Gościcino.

§ 3

1. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach oraz zasadach i kierunkach działania.

2. Towarzystwo może przystępować do związków, stowarzyszeń w kraju lub za granicą, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem.

§ 4

Zarząd Towarzystwa używa pieczęci podłużnej z napisem: „Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów, ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino, NIP 5882184736, REGON 220249574”.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania Towarzystwa

§ 5

Celem Towarzystwa jest:

Przejawianie i wspieranie inicjatyw oraz postaw służących dobru wspólnemu a w szczególności wspieranie rozwoju przyjaznej rowerzystom infrastruktury drogowej, służącej komunikacji, turystyce i rekreacji rowerowej oraz uprawianiu sportu, działania na rzecz zrównoważonego transportu i integracji lokalnego społeczeństwa, zdrowego trybu życia i ochrony środowiska.

§ 6

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a. inicjowanie i koordynację działań społecznych na rzecz zrównoważonego transportu a w szczególności na rzecz infrastruktury rowerowej

b. organizowanie zgromadzeń, rajdów, wycieczek, wypraw rowerowych i zawodów sportowych

c. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, konsultacji społecznych i debat publicznych

d. przygotowywanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących działalności statutowej

e. opracowywanie i przekazywanie opinii wpływowym osobom i instytucjom oraz środkom masowego przekazu

f. prowadzenie działalności wydawniczej

g. prowadzenie działalności naukowej

 

2. Towarzystwo nie uczestniczy w wyborach do władz samorządowych ani państwowych.

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Towarzystwa są:

                1) Członkowie zwyczajni

                2) Członkowie wspierający

                3) Członkowie honorowi

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna.

2. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która pragnie wspierać działalność Towarzystwa poprzez zadeklarowanie stałej składki.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której członkostwo to zostało nadane uchwałą Zgromadzenia Członków (zwanego dalej Zgromadzeniem). Dopuszcza się łączenie członkostwa zwyczajnego i honorowego.

§ 9

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa (zwany dalej Zarządem) na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

                1) Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa

                2) Udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej

2. Członek wspierający ma prawo do:

                1) Udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej

                2) Do uczestnictwa w Zgromadzeniach z głosem doradczym. Osoba prawna może być reprezentowana tylko przez jedna osobę upoważnioną pisemnie przez swój organ zarządzający

3. Członek honorowy ma prawo do:

                1) Noszenia odznaki członka honorowego Towarzystwa

                2) Uczestnictwa w Zgromadzeniach z głosem doradczym

                3) Wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących Towarzystwa i jego członków

                4) Wnioskowania w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego

§ 11

Członkowie zobowiązani są do:

                1) Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa

                2) Udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa

                3) Regularnego opłacania składek członkowskich

§ 12

1. Członkostwo ustaje na skutek:

                1) Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie do Zarządu

                2) Wykreślenia z listy członków przez Zarząd

2. Wykreślenie z listy członków przez Zarząd możliwe jest z powodu:

                1) Śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej

                2) Nieopłacania składek członkowskich przez okres 1 roku

                3) Działania wbrew celom statutowym Towarzystwa lub działania niegodnego

3. Wykreślenie przez Zarząd członka honorowego z powodów określonych w ust.2, pkt.3 jest możliwe tylko w wyniku uchwały Zgromadzenia.

4. Za datę ustania członkostwa uważa się:

                1) W przypadku określonym w ust.1 pkt.1 - datę doręczenia pisma z rezygnacją Zarządowi Towarzystwa lub datę późniejszą wskazaną w piśmie

                2) W przypadku określonym w punkcie ust.2 pkt.2 - datę doręczenia członkowi lub jego następcy prawnemu pisma Zarządu Towarzystwa.

§ 13

1. Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o ustaniu członkostwa w formie uchwały

2. Od uchwały Zarządu służy członkowi prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia

3. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu

4. Ust.1 do 3 nie stosuje się do sytuacji opisanej w §12 ust. 3

ROZDZIAŁ IV - Struktura organizacyjna

§ 14

1. Władzami Towarzystwa są:

                1) Zgromadzenie

                2) Zarząd

                3) Komisja Rewizyjna

2. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.

§ 15

1. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata

2. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie:

                1) Ustania członkostwa

                2) Zrzeczenia się mandatu

                3) Odwołania z ważnych przyczyn przez organ, który dokonał wyboru

3. Uchwały władz, z zastrzeżeniem § 17, 24 i 25, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego głosującego organu.

4. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych organ głosujący może na wniosek każdego członka postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 16

1.Najwyższą władzą jest Zgromadzenie

2. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

                1) uchwalenie statutu i jego zmian

                2) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

                3) uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia

                4) zatwierdzenie regulaminów działania pozostałych organów Towarzystwa

                5) uchwalanie budżetu Towarzystwa i rozpatrywanie sprawozdań z jego realizacji

                6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu

                7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa

                8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz skarg na jego działalność

                9) określenie głównych kierunków działalności Towarzystwa

                10) ustalenie wysokości wpisowego, składki członkowskiej i zasad ich opłacania

                11) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego

§ 17

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok

2. Zarząd obowiązany jest zwołać Zgromadzenie w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku na piśmie przez co najmniej 25% członków uprawnionych do głosowania

3. O terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków drogą elektroniczną – w formie ogłoszenia na forum oraz listami elektronicznymi, co najmniej 14 dni naprzód

4. Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten został podany w zawiadomieniu

5. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane

6. Protokół podpisuje Przewodniczący Obrad i Protokolant

7. Protokoły - odpisy otrzymują wszyscy członkowie wspierający i honorowi

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Zgromadzenie

2. Zarząd wybiera ze swego grona Zastępcę Prezesa i Skarbnika a w miarę potrzeby Sekretarza.

3. Zarząd może w drodze uchwały dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Towarzystwa, a w szczególności:

                1) kierowanie działalnością Towarzystwa

                2) przyjmowanie członków

                3) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej

                4) prowadzenie dokumentacji Towarzystwa

                5) podejmowanie uchwał związanych z ustaniem członkostwa

                6) zwoływanie Zgromadzeń

                7) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

                8) zawieranie porozumień, bądź umów dotyczących realizacji statutowych zadań Towarzystwa

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności, upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu

2. Tryb pracy Zarządu może określić regulamin

3. Obsługę administracyjną Zarząd może zlecić innej osobie

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym finansów i gospodarki Towarzystwa

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji

4. W razie potrzeby Komisja może opracować i przedłożyć Zgromadzeniu swój regulamin działania

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

                1) kontrola gospodarki finansowej co najmniej raz do roku

                2) kontrola opłacania składek członkowskich

                3) składanie sprawozdań na Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu

                4) przedstawianiu Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa

ROZDZIAŁ V - Fundusze i majątek

§ 23

1. Fundusze i majątek powstają:

                1) z wpisowego

                2) ze składek członkowskich

                3) z darowizn, spadków, zapisów

                4) z dotacji i innych środków zewnętrznych

                5) z dochodów z majątku Towarzystwa

                6) ze zbiórek publicznych

2. Dochód ma służyć tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

3. Majątek i fundusze zarządzane są przez Zarząd.

4. Oświadczenia w sprawach majątkowych składa 2 członków Zarządu w tym Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu

§ 24

Zmiany statutu uchwala Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem §2 i §4 Statutu, w których zmiany uchwala Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ VII - Rozwiązanie Towarzystwa

§ 25

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele określone w uchwale Zgromadzenia

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Towarzystwa